עדכונים בנוגע לעסקי החברה
03-12-2023 06:19 AM
Q3 2023 financial report- translated version
30-11-2023 08:14 AM
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון חלקי של אגרות חוב (סדרה ו')
30-11-2023 08:11 AM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-וסלי אליעזר
28-11-2023 12:24 PM
זימון אסיפה שנתית ל-31.12.23-מינויים מחדש, כתב הצבעה
23-11-2023 07:13 AM
מצגת שוק ההון
23-11-2023 07:12 AM
מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.23, לפי מועדי פרעון
23-11-2023 07:12 AM
דוח רבעון 3 לשנת 2023
23-11-2023 07:16 AM
מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2023 ב-23.11.23, שיחת ועידה ב-23.11.23 בשעה 12:00
19-11-2023 08:11 AM
פרעון מלא של עסקה למימון מקבץ דיור בספרטנבורג, דרום קרוליינה באמצעות קרן החוב הראשונה
16-11-2023 07:14 AM
הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 6.11.23
06-11-2023 07:29 AM
חדל לכהן כדח"צ-איתן מחובר החל מ 6.11.23
06-11-2023 07:16 AM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-וסלי אליעזר
05-11-2023 12:16 PM
טבלת אירועים ורכישות חודשית - אוקטובר 2023,המשך
01-11-2023 07:15 AM
תוצ' אסיפה כללית מיום 11.10.23, שיפוי
12-10-2023 06:36 AM
החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.9.23
05-10-2023 07:26 AM
טבלת אירועים ורכישות חודשית - ספטמבר 2023
01-10-2023 07:21 AM
Q2 2023 financial report - translated version
21-09-2023 03:26 PM
החל להיות בעל ענין- הפניקס אחזקות בע"מ
19-09-2023 10:18 AM
החל להיות בעל ענין- הפניקס בית השקעות בע"מ
19-09-2023 10:28 AM
הקרן השניה השלימה מכירת מקבץ דיור בטקסס -המשך מ-10.9.23
18-09-2023 08:28 AM
פרעון מלא של הלוואה בעסקה למימון שני מקבצי דיור בטנסי באמצעות קרן החוב הראשונה
18-09-2023 08:19 AM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-רושינק גיל , יניב אמיר, לוי אוהד, מאור מויאל רועי, פיורנטינו עודד עמנואל
14-09-2023 05:27 PM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-שינוי בניירות ערך המירים, רשימה
13-09-2023 04:19 PM
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- מימוש כתבי אופציה 1/18 (לא סחיר) וכתבי אופציה 8/20 (לא סחיר)
13-09-2023 04:24 PM
דיבידנד סופי למניה 35.4844אג' למניה, קובע 11.9.23, תשלום 20.9.23
11-09-2023 06:09 PM
תוצאות הנפקת אגח ו' עפ"י דוח ה.מדף מ-7.9.23, שיעור ניכיון משוקלל 6.57322% - תיקון דוח
11-09-2023 03:15 PM
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו')
11-09-2023 12:29 PM
הקרן השניה בעסקה למכירת מקבץ דיור בבטקסס שבארה"ב בתמורה לכ-58מ'$
11-09-2023 08:27 AM
תוצאות הנפקת אגח ו' עפ"י דוח ה.מדף מ-7.9.23, שיעור ניכיון משוקלל 3.98144%
10-09-2023 06:30 PM
אישור מנכל הבורסה לרישום ניירות ערך למסחר מיום 7.9.23-הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף
07-09-2023 05:58 PM
דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו, הזמנות: 10.9.23
07-09-2023 01:20 PM
תוצאות מכרז מוסדי לקראת הנפקת אגח ו'
06-09-2023 08:14 PM
דירוג מידרוג A3.il באופק יציב להרחבת אגח ו בעד 150מ'שח ע.נ
06-09-2023 10:14 AM
דירוג מידרוג A3.il באופק יציב להרחבת אגח ו בעד 150מ'שח ע.נ
06-09-2023 09:18 AM
בכוונת החב' לפעול להרחבת אגח ו'
05-09-2023 06:26 PM
טבלת רכישות - אוגוסט 2023
03-09-2023 06:28 AM
זימון אסיפה מיוחדת ל-11.10.23-הארכת תוקף שיפוי, כתב הצבעה
31-08-2023 12:17 PM
זימון אסיפה כללית ליום 11.10.23, הארכת תוקף שיפוי
31-08-2023 12:24 PM
דיבידנד בסך 35.4844 אג', קובע 11.9.23, תשלום 20.9.23
31-08-2023 11:29 AM
מצגת לשוק ההון- Q2/23
31-08-2023 11:16 AM
מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.23, לפי מועדי פרעון
31-08-2023 11:15 AM
דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2023
31-08-2023 11:26 AM
מועד פרסום דוח 2 לשנת 2023 ביום 31.8.23, שיחת ועידה ביום 3.9.23 בשעה 12:00
20-08-2023 01:22 PM
מועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2023 ושיחת ועידה ביום 22.8.23, שעת השיחה: 11:00
17-08-2023 10:26 AM
מעלות מאשררת דירוג '-ilA', התחזית יציבה
09-08-2023 03:26 PM
מעלות מאשררת דירוג '-ilA', התחזית יציבה
09-08-2023 03:16 PM
הקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב חצתה את יעד הגיוס המקורי
03-08-2023 07:27 AM
עדכונים בנוגע לעסקי החברה
01-08-2023 07:24 AM
בוצע פרעון מלא של עסקת מימון מקבץ דיור בפלורידה לקרן החוב הראשונה
01-08-2023 07:20 AM
מינוי דח"צ - בר דעה גיורא, החל מ 8.8.23
24-07-2023 05:16 PM
מינוי דירקטור - זלדיס נעמה, החל מ 6.11.23
24-07-2023 05:20 PM
תוצ' אסיפה כללית מיום 24.7.23, מינוי דח"צ ודירקטורית בלתי תלויה
24-07-2023 05:24 PM
תוצ' אסיפת אגח ו מיום 16.7.23 - אשרור כהונת הנאמן
16-07-2023 04:29 PM
זימון אסיפת אג"ח ל-16.7.23-דיון בדוח השנתי לענייני נאמנות, אשרור כהונת נאמן, כתב הצבעה
09-07-2023 06:31 PM
החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.23
06-07-2023 01:25 PM
עדכון הסכם למכירת זכויות חב' כלולה בפרויקטים בעיר צ'נאי, הודו
06-07-2023 10:19 AM
טבלת רכישות חודשית - יוני 2023
02-07-2023 07:18 AM
אישור מנכל הבורסה מיום 27.6.23 לרישום ני"ע למסחר-הקצאה פרטית
27-06-2023 05:47 PM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-רושינק גיל, יניב אמיר
26-06-2023 05:25 PM
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הקצאת כתבי אופציה (לא סחירים)
26-06-2023 05:18 PM
תוצ' אסיפה כללית מיום 22.6.23, מדיניות תגמול, תנאי כהונה והעסקת מנכ"ל ויו"ר
22-06-2023 05:15 PM
Electra Real Estate Ltd. Q1 2023 financial report - translated version [The full Hebrew Q1 2023 report was published on May 29, 2023]
19-06-2023 07:15 PM
אסיפה שזומנה ליום 22.6.23 -משלים-עדכונים לדוח הזימון ולמדיניות התגמול של החב' לאור מגעים שנוהלו עם נציגים של בעלי המניות
15-06-2023 08:23 PM
דוח נאמן למחזיקי אגח ו' לשנת 2022, משמרת
15-06-2023 06:27 PM
דוח נאמן למחזיקי אגח ה' לשנת 2022, משמרת
15-06-2023 06:27 PM
זימון אסיפה מיוחדת ל-24.7.23-מינויים מחדש, כתב הצבעה
15-06-2023 06:25 PM
אסיפה שזומנה ליום 14.6.23 נדחית ליום 22.6.23-לצורך המשך דיונים עם בעלי מניות
07-06-2023 03:20 PM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלקו בע"מ
05-06-2023 07:33 PM
טבלת רכישות חודשית - מאי 20
01-06-2023 06:28 AM
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון חלקי אגרות חוב (סדרה ו')
30-05-2023 08:29 AM
מצגת שוק ההון-2023
30-05-2023 07:26 AM
מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.23, לפי מועדי פרעון
30-05-2023 06:13 AM
דוח רבעון 1 לשנת 2023
30-05-2023 06:25 AM
אישור מנכל הבורסה מיום 31.8.22-הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף
31-08-2022 05:33 PM
דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת. מדף מיום 7.4.20, הזמנות: 1.9.22
31-08-2022 04:27 PM
מידרוג קובעת דרוג A3,il באופק יציב להרחבת אגח ו' בסך של עד 165מ'ש"ח ע.נ חלף 100מ'שח ע.נ
31-08-2022 10:35 AM
מידרוג קובעת דרוג A3,il באופק יציב להרחבת אגח ו' בסך של עד 165מ'ש"ח ע.נ חלף 100מ'שח ע.נ
31-08-2022 10:23 AM
תוצאות מכרז מוסדי להרחבת אגח ו'
31-08-2022 09:24 AM
הקרן השניה השלימה מכירת מקבץ דיור בטנסי-המשך 6.7.22
31-07-2022 07:31 AM
השלמת עסקה של הקרן השניה למכירת מקבץ דיור בנאשוויל, טנסי
31-07-2022 07:24 AM
שינוי במספר המניות הרדומות
19-05-2022 06:15 PM
סגירה ראשונה של הקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב ,פרטים
18-05-2022 11:20 AM
מניות רדומות-שינוי במספר המניות
15-05-2022 02:16 PM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-וסלי אליעזר
11-05-2022 03:14 PM
מצגת לשוק ההון, 2022 Q1-מאי 2022
11-05-2022 06:14 AM
מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.22, לפי מועדי פרעון
11-05-2022 06:23 AM
דוח רבעון 1 לשנת 2022
11-05-2022 06:22 AM

 

TEL AVIV OFFICE
98 Yigal Alon Street
      Tel Aviv 6789141 Israel
NEW YORK CITY OFFICE
1 Rockefeller Plaza
      New York City, NY 10020 USA
TAMPA OFFICE
4890 West Kennedy Blvd.
      Tampa, Florida 33609 USA
WEST PALM BEACH OFFICE
1331 S. Killian Dr., Unit A
      Lake Park, Florida 33403 USA